آموزشی،فرهنگی ،خبری ،سیاسی و اجتماعی- داود غفاری - به روز شده در بهمن ماه سال 92

سند ملي آموزش وپرورش چيست؟

سند ملي  آموزش وپرورش چيست؟

 

سند ملی آموزش و پرورش درچشم انداز بیست ساله کشور مجموعه ای است در بردارنده مؤلفه های ذیل:

 

مبانی نظری                                                        

اهداف و اصول

مأموریت

چا لش ها

چشم انداز

راهبردها

 

این سند به عنوان پایه ،ملاک و راهنمای تصمیم گیری های اساسی برای هدایت ، راهبری ، نظارت و استقرار نظام آموزش و پرورش کشور در سطح ملی به منظور تحقق تحولات محتوایی و ساختاری مورداستناد واستفاده قرار می گیرد .

قلمرو سند ملی ، عرصه های توسعه اعم از اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را در ارتباط با آموزش و پرورش در بر می گیرد و برای آنها تعیین تکلیف می کند . در این قلمرو نظام آموزش و پرورش شامل سطوح قبل از دبستان تا پایان تحصیلات دبیرستانی وآموزشکده های فنی – حرفه ای مربوط به آموزش و پرورش است .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 اهداف و اصول

منظور از اهداف و اصول ، بایدها و نبایدها و قواعد کلی نظام آموزش و پرورش است که مستخرج از فلسفه آموزش وپرورش می باشد .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 چالش‌ها

چالش ها،تنگناهای فراروی نظام آموزش و پرورش در تحقق مأموریت است . شناخت مجموعه چالش ها در تعامل با مأموریت نظام آموزش و پرورش کشور ، حوزه ها و روندهای نیازمند تغییر در این نظام را جهت تربیت انسان مطلوب تعیین می کند .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 چشم‌اندار

منظور از چشم انداز ، وضعیت ممکن و قابل حصول نظام آموزش و پرورش کشور در افق بیست ساله است که با توجه به مبانی نظری ، اهداف و اصول ، مأموریت از یک سو و چالش های فراروی این نظام از سوی دیگر تعیین می شود . چشم انداز شامل موارد زیر است :

اهداف کمی

اهداف کیفی

ساختار کلان تقسیم کارملی

ساختار منابع و مصارف

ساختارمنابع انسانی

مشخصات کلی برنامه های توسعه ملی (برنامه های پنج ساله)

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

  مباني نظري

این مؤلفه ناظر به تدوین فلسفه آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر مبانی ارزشی (اسلامی – ایرانی ) و علمی می باشد و موجب وحدت ویکپارچگی سند ملی می گردد .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 مأموریت

مأموریت نظام آموزش وپرورش عبارت است از:مجموعه اهداف (ویژگی های انسان مطلوب )ووظایف ( ناظر به تحقق شرایط و اقتضائات،تأمین ابزارها،وسائل و امکانات ) که باتحقق آن افراد آماده ایفای نقش های مفید فردی و اجتماعی در عرصه های توسعه ملی و در تعامل با تحولات محیطی منطقه ای و جهانی می گردند .

مأموریت در تعامل مستمر با چالش های اساسی ، راهنمای تدوین چشم انداز نظام آموزش و پرورش کشور است .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 راهبردها

راهبردها ، سیاست ها و راهکارهای اساسی است که اعمال آنها متضمن تغییرات اساسی محتوایی و ساختاری در تعامل با تحولات محیطی است و موجب تحقق چشم انداز نظام آموزش و پرورش کشور می گردد .

برگرفته سایت سندملی

 

 

 

 نویسنده : داود غفاری
تاریخ : چهارشنبه ۲۳ خرداد۱۳۸۶